Kwaliteit

Kwaliteit

De logopedisten werkzaam bij Logopedie Pluspunt vinden kwaliteit zeer belangrijk. Wij zijn lid van de NVLF. Ook staan wij ingeschreven in het kwaliteitsregister. Wij volgen ieder jaar na- en bijscholing en verdiepen zich in vakliteratuur. Verder nemen wij deel in overleggen met collega’s ter verbetering van de kwaliteit, zoals een kwaliteitskring.

Er wordt bij Logopedie Pluspunt gewerkt volgens de logopedische standaarden. Het methodische logopedisch handelen is een duidelijke structuur die onze logopedisten volgen en ook als zodanig terug komt in de administratie. De praktijk voldoet ook aan de administratieve eisen van de kwaliteitstoets, zoals die is opgesteld door de NVLF. In 2014 en 2016 heeft de praktijk de (tweejaarlijkse) Kwaliteitstoets behaald.

Verder voldoet de praktijk aan de wettelijke eisen, zoals die zijn opgenomen in de wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WBGO).

Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)

De NVLF is de beroepsvereniging van logopedisten in Nederland. Voor meer informatie: http://www.logopedie.nl/site/home.

De NVLF behartigt de belangen van de logopedie en van haar leden in de ruimste zin van het woord. Zowel op vakinhoudelijk als op sociaal-economisch en maatschappelijk gebied is de vereniging actief.

Kwaliteitsregister

Het is een register waar onder andere logopedisten ingeschreven staan als zij aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Negen paramedische beroepsverenigingen, waaronder die van de logopedisten (NVLF), hebben het Kwaliteitsregister Paramedici opgezet met steun van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Waarom:
Het doel van registratie is het herkenbaar blijven als paramedicus en logopedist, het stimuleren van kwaliteitsbevordering en het zichtbaar maken van specifieke deskundigheid aan het publiek, verzekeraars en werkgevers.

Om kwalitatief goede zorg te kunnen bieden is scholing zeer belangrijk. De opleiding logopedie is een 4-jarige HBO opleiding. Waar studenten logopedie de basistheorie voor het vak leren. Verder ontwikkelen zij veel vaardigheden. Studenten lopen twee uitgebreide stages in verschillende werkvelden. Na de opleiding blijft na- en bijscholing zeer belangrijk. Er zijn verdiepingscursussen, workshops en seminars op verschillende logopedische vakgebieden. Ook wordt verwacht dat logopedisten actief deelnemen aan het vak logopedie middels het deelnemen aan een kwaliteitskring en/of het schrijven van artikelen/boeken e.d.

Kwaliteitskringen

Dit zijn bijeenkomsten van logopedisten die samen overleggen over logopedische onderwerpen. Zij doen aan intercollegiale toetsing en informatie verspreiding. Er kunnen heterogene en homogene kringen zijn.

Waarom:
Wanneer logopedisten reflecteren op het eigen handelen, systematisch werken aan verbetering, wordt de zorg beter. Wanneer zij deze aanpak ook nog goed weten over te brengen aan derden, zijn zijzelf, patiënten, verwijzers en financiers hierbij beter geholpen.

Logopedische standaarden

De logopedische standaarden beschrijven de wenselijke logopedische zorg. De standaarden en het bijbehorende meetinstrument zijn een toetsingsinstrument voor de logopedist om de verleende zorg te vergelijken met de gewenste zorg.

Kwaliteitstoets

De NVLF is in april 2012 gestart met de ontwikkeling van een kwaliteitstoets voor logopedie. Een kwaliteitstoets kan gezien worden als een kwaliteitsinstrument waarmee je inzicht krijgt in verschillende kwaliteitsaspecten van de logopedische behandeling en de praktijkvoering. Vanaf 2014 gingen verschillende zorgverzekeraars de toets afnemen bij  praktijken om na te gaan of zij aan bepaalde selectiecriteria voldoen. Een praktijk kan er ook voor kiezen om een vrijwillige toets te doen. Logopedie Pluspunt heeft er 22 december 2014 en 23 december 2016 voor gekozen om de toets te doen. De toets is behaald en voor 2 jaar geldig. Op 21 december 2018 heeft de praktijk opnieuw de kwaliteitstoets behaald en ook deze is weer 2 jaar geldig.